Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Budowa boiska lekkoatletycznego "Orlik" w SOSW we Frysztaku

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny – wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku – Powiat Strzyżowski

Opis szczegółowy:

Projekt przebudowy i rozbudowy przyszkolnego obiektu sportowego, spełniającego wymogi boiska lekkoatletycznego, z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych) przyczynić się ma do polepszenia już obniżonej sprawności fizycznej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we  Frysztaku. SOSW we Frysztaku to placówka oświatowa, w której uczniowie wykazują się niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Nowoczesne środki i formy przekazu (zakup sprzętu ICT i pomocy dydaktycznych) pozwolą młodzieży w atrakcyjny sposób poznać otaczający nas świat i przyswoić wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dzięki wykorzystaniu  programów multimedialnych. Realizacja projektu w partnerstwie z Gminą Frysztak przyczyni się do efektywnego wykorzystania obiektu i integracji dzieci.

Zakres rzeczowy projektu obejmował: przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu sportowego, rozbudowę oświetlenia terenu i budowę oświetlenia boisk, przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę ciągów pieszych z miejscami do siedzenia dla widzów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia boiska w niezbędny sprzęt sportowy oraz zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych.

 

Koszt:

2 576 460,94 PLN, w tym:

   870 107,80 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

   703 700,00 PLN – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

   108 895,18 PLN – środki PFRON,

   893 757,96 PLN – środki własne Powiatu.

 

Projekt współfinansowany z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 Ministra Sportu i Turystyki, „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rok ukończenia:

2018

Lokalizacja:

49.834047, 21.606181