Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Niewodna

wydrukuj
Niewodna

Na zdjęciu: Kościół parafialny pw. św. Anny w Niewodnej, fot. Rafał Godek

Niewodna – wieś w gminie Wiśniowa, położona w jej środkowej części, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 R Różanka – Wiśniowa. Sąsiaduje z Szufnarową, Różanką, Kożuchowem, Kalembiną i Wiśniową. Zajmuje powierzchnię 712,04 ha i liczy 612 mieszkańców (2011 r.)[1]. Nazwa wioski według F. Piekosińskiego wywodzi się od imienia jej założyciela – Niewoda[2], najprawdopodobniej z rodu Bogoriów[3]. Pierwsze wzmianki o Niewodnej pochodzą z 1366 r.[4]  W 1399 r. jako właściciel Niewodnej występuje Dziersław Konopka z rodu Bogoriów[5]. W 1454 r. wieś należała do braci Jana, Piotra i Andrzeja z Dobrzechówki[6]  (dziś część Różanki), którzy w tym roku otrzymali od króla Kazimierza Jagiellończyka pozwolenie na przeniesienie wsi z prawa polskiego na niemieckie. Wśród XV-wiecznych właścicieli wymienia się m.in.: Jana z Wielopola, Pełkę Wieniawitę, Piotra z Brzezin, Paszka z Wiśniowej[7], a w 1494 r. Mikołaja Frysztackiego[8]. W 1536 r. Niewodna stanowiła własność Stanisława Odrowąża i Jana Witkowskiego, a następnie A. Maleczkowskiego i S. Bonara[9]. W I połowie XVIII w. Niewodna Dolna wchodziła w skład dóbr Jabłonowskich z Wiśniowej[10], którzy sukcesywnie nabywali części Niewodnej Górnej. W XIX w. podzielona została na trzy części: Janowszczyznę, Konopaczyznę i Gostwiczyznę, mające już wielu właścicieli[11]. Pierwsze informacje o parafii w Niewodnej, wydzielonej z dobrzechowskiego okręgu kościelnego, pochodzą z 1373 r[12].  F. Siarczyński[13]  uważa, że parafię tę w 1313 r. erygował przedstawiciel rodu Firlejów. Ks. prof. Ludwik Grzebień z kolei jako kolatora parafii wskazuje Paszka Bogorię[14]. Początkowo istniał tutaj niewielki, drewniany kościółek pw. św. Anny, w miejsce którego w 1672 r. z inicjatywy Jana Firleja wybudowano nową, również drewnianą świątynię, konsekrowaną w 1678 r. przez biskupa sufragana krakowskiego ks. Mikołaja Oborskiego[15]. Obecny, neogotycki, trójnawowy kościół zbudowany został w latach 1921–1924[16]  staraniem ks. proboszcza Jana Baraniewskiego, parafian oraz rodziny Mycielskich z Wiśniowej. Kościół ten w 1927 r. konsekrował sufragan przemyski ks. bp Karol Fiszer. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Niewodnej obecnie obejmuje tę miejscowość oraz część Wiśniowej i liczy 867 wiernych (2016 r.)[17].
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: prowadzona przez Gminę Wiśniowa Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki z klasami I-III – filia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance (szkolnictwo parafialne rozwijało się tutaj od XVI w. z przerwami, powstanie pierwszej szkoły trywialnej, ludowej datuje się na rok 1859, później szkoła powszechna, podstawowa, od 2012 r. jako  filia szkoły w Różance, nadanie imienia – 24.10.2009 r.), Ochotnicza Straż Pożarna (od 1926 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1934 r.), chór parafialny „Harfa” (od lat powojennych XX w., reaktywacja 2004 r.) i in. W Niewodnej warto zobaczyć m.in.: kościół pw. św. Anny wraz z barokowym wyposażeniem z XVII i XVIII w., w tym obrazem nieznanego artysty przedstawiającym św. Annę Samotrzecią – XVII w. kopię słynnego obrazu Rubensa; grotę Matki Bożej z Lourdes; pomnik Jezusa Dobrego Pasterza z tablicą poświęconą polskim oficerom zamordowanym w Katyniu; XIX w. kapliczkę z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem; zabytkowe cmentarze z XVIII w. i XIX w. i in.
Ciekawostki: Z Niewodnej pochodził jeden z najwybitniejszych artystów współczesnego malarstwa polskiego, prekursor nurtu tzw. „Nowych Dzikich” w Polsce – Eugeniusz Mucha (żył w latach 1927–2012). Artysta ten, szukając inspiracji w malarstwie barokowym i sztuce ludowej, stworzył unikalny, jednorodny styl i klimat swoich dzieł[18]. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne oraz rysunek. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach muzeów w Krakowie, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, a także w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Prace Muchy wykorzystano też w filmie „Romeo i Julia z Saskiej Kępy” w reżyserii E. Skórzewskiego z 1988 r. Artysta jest również autorem polichromii kościelnych m.in. w: Niewodnej, Lutczy, Rzeszowie-Staromieściu, Niechobrzu i w kaplicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, [dostęp: 12.11.2016].
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 23.
 3. ^ Por. ks. prof. L. Grzebień SJ, Dzieje parafii w Niewodnej, Rzeszów 2003, s. 7.
 4. ^ Tamże, s. 6.
 5. ^ Por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu strzyżowskiego do roku 1450, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 70.
 6. ^ Por. ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 666.
 7. ^ Por. K. Baczkowski, dz. cyt., s. 78.
 8. ^ Por. ks. W. Sarna, dz. cyt., s. 666.
 9. ^ Tamże.
 10. ^ Por. A. Falniowska-Gradowska, Z dziejów wsi nad środkowym Wisłokiem w XVIII w., [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 201.
 11. ^ Por. ks. W. Sarna, dz. cyt., s. 667.
 12. ^ Por. ks. prof. L. Grzebień SJ, dz. cyt., s. 7.
 13. ^ Por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880–1914, t. VII, s. 137.
 14. ^ Por. ks. prof. L. Grzebień SJ, dz. cyt., s. 8.
 15. ^ Tamże, s. 18.
 16. ^ Tamże, s. 46.
 17. ^ Por. Jubileuszowy Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej 2016/2017, Rzeszów 2017, s. 320.
 18. ^ Por. http://krakow.pl/ludzie/1186,artykul,eugeniusz_mucha.html, [dostęp: 12.11.2016].