Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Godowa

wydrukuj
Godowa

Na zdjęciu: Kościół parafialny pw. św. Krzysztofa w Godowej, fot. Rafał Godek

Godowa –  jedna z największych wsi w powiecie strzyżowskim, położona w dolinie rzeki Stobnicy, przy drodze wojewódzkiej nr 989 Lutcza – Krosno. Zajmuje powierzchnię 2023,14 ha i liczy 2219 mieszkańców (2011 r.)[1]. Sąsiaduje z: Brzeżanką, Gbiskami, Strzyżowem, Żarnową, Jawornikiem, Żyznowem i Bonarówką. Legendarne dzieje wioski sięgają czasów piastowskich, kiedy to właścicielem tych ziem był pochodzący z rycerskiego rodu Bogoriów, niejaki Godów lub Godov, któremu zawdzięcza swoją nazwę[2]. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z ksiąg sądowych ziemskich powiatu pilzneńskiego z 1445 r.[3]  Godowa należała wówczas do rozległych włości Pakosza ze Strzyżowa i Czudca, czego potwierdzeniem jest dokument z 1457 r.[4]  Wśród późniejszych właścicieli w  I połowie XVII w. wymienia się Podhajeckich, a w połowie XVIII w. Antoniego Dydyńskiego[5], szambelana na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także od 1779 r. Komornika Granicznego Pilzneńskiego[6], który na skarpie, gdzie Stobnica wpada do Wisłoka (dzisiaj to teren Strzyżowa) w 1786 r. wybudował barokowo - klasycystyczny pałac. Po śmierci Antoniego zarząd nad dworem przejął jego bratanek, majątek zaś przekazany został na rzecz fundacji, wspierającej uczącą się młodzież, przede wszystkim z rodów Dydyńskich i Rosnowskich[7]. W latach 1855- 1890 właścicielem Godowej został Fundusz Ossolińskich, a pieczę nad majątkiem przejęła Konstancja Wołkowicka z Dydyńskich. W 1905 r. majątek przeszedł w posiadanie Instytutu Wychowania Biednej Młodzieży w Krakowie, którym zarządzał Stanisław Dydyński[8].
Początki Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Krzysztofa w Godowej sięgają roku 1967, kiedy to do wioski w charakterze administratora skierowany został wikariusz z parafii w Strzyżowie, który doprowadził do rozbudowy kaplicy, istniejącej tutaj od 1909 r.
[9]  Następnie wybudowano dzwonnicę, plebanię, kaplicę cmentarną, a w latach 1986-1990 kościół parafialny, poświęcony w 1991 r.[10]  Parafia obejmuje obecnie tę miejscowość i wg stanu z 2016 r. liczy 1809 wiernych[11].
Współcześnie w Godowej funkcjonują m.in.: Parafia pw. św. Krzysztofa (od 1967 r.), prowadzony przez Gminę Strzyżów Zespół Szkół im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzi: Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z klasami gimnazjalnymi do 2019 r. (powstanie pierwszej szkoły datuje się na 1874 r.; nadanie imienia: 2005 r., w latach 1999-2017 w skład placówki wchodziło także Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II), ośrodek zdrowia, Towarzy¬stwo Przyjaciół Godowej (od 2001 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1956 r.), Ochotnicza Straż Pożarna Godowa Dolna (od 1905 r.), Ochotnicza Straż Pożarna Godowa Górna (od 1947 r.), Spółdzielnia Kółek Rolniczych i in.
W Godowej warto zobaczyć m.in.: liczne kapliczki, w tym typu słupowego z 1880 r. i ceglaną z 1909 r., pełniącą pierwotnie funkcję kościoła parafialnego; głębokie koryto rzeki Stobnica, łączącej się z Wisłokiem pod Strzyżowem i in.
Ciekawostki: Godowa jest miejscem urodzenia Franciszka Chrapkiewicza (François Chapeville), światowej sławy biochemika, współpracownika noblisty Jaquesa Monoda, odkrywcy m.in. mechanizmów przenoszenia informacji w białkach. Prof. Franciszkowi Chrapkiewiczowi – Chapeville poświęcono film, kilka książek, w tym m.in. publikację pt. „Pozyskać „Dobrego”. Wywiad PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza i jego rodziny”, wydaną w 2008 r. przez Instytut Pamięci Narodowej.

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 06.10.2016 r.
 2. ^ Por. Godowskie legendy, [w:] A. Kluska, Opowieści, podania i legendy Ziemi Strzyżowskiej, Strzyżów – Krosno 2005, s. 75.
 3. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 13.
 4. ^ Por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu strzyżowskiego do roku 1450, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, [red.] S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 80.
 5. ^ Por. A. Falniowska – Gradowska, Z dziejów wsi nad środkowym Wisłokiem w XVIII wieku, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, [red.] S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 200 - 201.
 6. ^ Por. A. Przystaś, Historia rodu Dydyńskich od XIV w. po dzień dzisiejszy, www.strzyzowski.pl, data pobrania: 05.10.2016 r.
 7. ^ Tamże.
 8. ^ Tamże.
 9. ^ Por. Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2000, s. 794.
 10. ^ Tamże.
 11. ^ Por. Jubileuszowy Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej 2016/2017, Rzeszów 2017, s. 1032.