Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

wydrukuj

Znalezione obrazy dla zapytania: powiat strzyżowskiStarostwo Powiatowe

w Strzyżowie

Wydział Komunikacji, Dróg

i Transportu

Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

Załączniki:

- Oświadczenie o niekaralności, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

-Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu/-(ów),

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

  1. Wniosek o zmianę zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

Załączniki:

-Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

-Oświadczenie dotyczące niekaralności należy przedłożyć w przypadku wnioskowania o zmianę zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem większej ilości pojazdów objętych zaświadczeniem.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu/-(ów) po zmianach.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty administracyjne

Za wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

500 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości:

100 zł

 

Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości:

25 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości:

10 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości:

100 zł

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są: mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka.

 17 zł

Opłaty można dokonać w kasie urzędu przy ul. Przecławczyka 15 w godzinach pracy kasy urzędu tj.:

- w poniedziałek                800 - 1515.

- od wtorku do piątku        730 - 1445

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne należy złożyć do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15.

- w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wraz z załącznikami. W przypadku gdy przesyłany elektronicznie dokument jest kserokopią oryginału, wówczas należy ksero poświadczyć za zgodność z oryginałem, a następnie załączyć elektronicznie do wniosku.

Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Zaświadczenie wydaje się w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenia wnosi się w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Stronie postanowienia.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021, poz. 1220 t.j.).

 

Uwagi

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2765-000 wew.54