Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa Etap II

wydrukuj

 

29.03 2022 r. została podpisana umowa na realizację drugiego etapu robót na zadaniu pn.: „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w m. Jaszczurowa
 w km 4+450 – 5+129”

Wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie Wykonawcą robót jest Firma
Remost Sp. z o.o. z Dębicy, która zaoferowała  wykonanie robót za kwotę
5 796 316,77 zł i była to najkorzystniejsza z pośród 5 złożonych ofert.

Na powyższe zadanie Powiat Strzyżowski pozyskał środki dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, w kwocie 4 637 053,00 zł. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację tej inwestycji zostało potwierdzone decyzją Ministra Finansów  z 22 marca 2022 r.
i zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim. Pozostałe środki finansowe jako udział własny do robót budowlanych i koszty nadzoru inwestorskiego zostały zapisane i uwzględnione w budżecie  Powiatu.

Po okresie przygotowawczym, urządzeniu zaplecza budowy i zgromadzeniu niezbędnych materiałów w szczególności elementów stalowych do wykonania konstrukcji oporowych jako głównego elementu zabezpieczenia w/w firma budowlana przystąpiła do prowadzenia robót budowlanych.

Obecnie roboty wkroczyły w decydująca fazę tj. wykonywany jest głęboki drenaż francuski, który ma na cele odwodnienie terenu osuwiska i korpusu drogowego oraz  przystąpiono w wykonywania konstrukcji oporowej
z wierconych pali CFA zbrojowych elementami stalowymi typu HEB. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to listopad bieżącego roku.