Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wykonanie renowacji parku przy Zespole Szkół w Czudcu w zakresie remontu zachowawczego stawu

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Wykonanie renowacji parku przy Zespole Szkół w Czudcu w zakresie remontu zachowawczego stawu

Wartość dofinansowania: 20.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 156.210,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest I etap prac związanych z rewitalizacją założenia dworsko-parkowego w miejscowości Czudec – zadanie pn. „Renowacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu”.

Jest to obiekt o dużym znaczeniu i wielkiej wartości kulturowej, jako jeden z niewielu zachowanych obiektów o takim charakterze i funkcji w regionie. Posiada cenne wartości krajobrazowe i historyczne oraz ma duży potencjał rekreacyjny. Teren całego parku znajduje się na działce nr 276/1, 276/2, 276/3, obręb i gmina Czudec w Powiecie Strzyżowskim i zajmuje obszar 4,29 ha. Teren jest obecnie użytkowany przez Zespół Szkół w Czudcu. Na terenie parku zachował się historyczny staw, który na przestrzeni lat rozstał mocno zdegradowany i porośnięty dziko rosnącymi drzewami i krzewami.

W 2021 roku w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Powiat Strzyżowski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie renowacji stawu. Zadanie realizowano w okresie wrzesień – listopad 2021 r.

Zakres przeprowadzonych robót w ramach renowacji stawu:

-wykopy koryt rzek, kanałów i rowów – oczyszczenie stawu i rowów melioracyjnych z roślin i namułu;

- mechaniczne profilowanie skarp stawu i rowów melioracyjnych;

- umocnienie skarp i korony stawu oraz rowów melioracyjnych warstwą filtru żwirowego;

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – remont mnicha: wyczyszczenie elementów stalowych z rdzy, malowanie farbą podkładową, malowanie farbą antykorozyjną nawierzchniową;

- remont przepustu przy stawie: udrożnienie przepustu poprzez usunięcie zieleni, gałęzi i śmieci;

- remont mnicha i przepustu przy stawie: korekta ustawienia, czyszczenie mechaniczne i doczyszczenie szczotką drucianą z glonów i mchu, gruntowanie, uzupełnienie ubytków odspojonych elementów, zastosowanie impregnacji hydrofobowej.

Ostatnim z elementów wieńczącym prace przy stawie było napełnienie go wodą i wykonanie instalacji zasilającej staw w wodę bieżącą w celu jego prawidłowej eksploatacji i utrzymania.

[inf. Aneta Szczęsna – Wydział IP Starostwa w Strzyżowie, opr. W. Plezia]