Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego / nowego dowodu rejestracyjnego / wtórnika tablic rejestracyjnych itp.

wydrukuj

Starostwo Powiatowe

w Strzyżowie

Wydział Komunikacji, Dróg

i Transportu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy wydana przed 15.08.2013 r.

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

 1. Wniosek o zmianę licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy.

Załączniki:

- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem/osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009,

- Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym - mikroprzedsiębiorca (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.)

- Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy. Zgodnie z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym - baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej
w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów),

- Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

 

- Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust 2a dotyczącą osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

- Oświadczenie osób:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

- Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, kraj rejestracji, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

 1. Wniosek o wydanie dodatkowych wypisu/-(ów) z  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Załączniki:

- Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. (wyjaśnienie w punkcie nr 1).

- Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, kraj rejestracji, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisów,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób.

Załączniki:

- w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jego nieczytelnośćdotychczasowa licencja,

- w przypadku kradzieżykserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego ten fakt  (np. zaświadczenie wydane przez policję o zgłoszeniu kradzieży).

- w przypadku zagubienia – oświadczenie przedsiębiorcy wyjaśniające okoliczności zagubienia.

.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego zdolność finansową do wydanej licencji, potwierdzające zabezpieczenie zobowiązań finansowych, w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego

Załączniki:

- Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. (wyjaśnienie w punkcie nr 1).

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek w sprawie wygaszenia licencji (zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia)

Załączniki:

- wydana licencja i wypisy z licencji

 

 1. Wniosek w sprawie wykreślenia/zmiany liczby pojazdów objętych zezwoleniem/licencją

Załączniki:

- Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, kraj rejestracji, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

- Wydane wypisy (Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organy, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty administracyjne

Za zmianę licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości:

100 zł

Za wydanie wypisu z licencji po zmianie licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości:

50 zł

Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie licencji, pobiera się opłatę w wysokości:

110 zł

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości:

100 zł

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości:

250 zł

Za wydanie wypisu w przypadku utraty wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości:

 10 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność finansową (opłata skarbowa):

 17 zł

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są: mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka.

 17 zł

Opłaty można dokonać w kasie urzędu przy ul. Przecławczyka 15 w godzinach pracy kasy urzędu tj.:

- w poniedziałek                800 - 1515.

- od wtorku do piątku        730 - 1445.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w spawie  licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego można złożyć:

- w wersji papierowej do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15.

- w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wraz z załącznikami. W przypadku gdy przesyłany elektronicznie dokument jest kserokopią oryginału, wówczas należy ksero poświadczyć za zgodność z oryginałem, a następnie załączyć elektronicznie do wniosku.

Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.: Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Strzyżowskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463).

Uwagi

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. 

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2765-000 wew.54