Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rada Powiatu w Strzyżowie VI kadencji

wydrukuj

Rada Powiatu Strzyżowskiego VI kadencji (2018-2023)

Marek Armata
Gmina (okręg wyborczy) Frysztak 
Wykształcenie (kierunek) Wyższe, magisterskie. Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą. Instruktor narciarstwa zjazdowego, pływania, kajakarstwa. Ratownik WOPR.
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
W latach 2000-2011 nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki w Szkole Podstawowej w Hucie Gogołowskiej, Zespole Szkół w Lubli i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. Od 2012 r. dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Nauczyciel dyplomowany. Nagrody dyrektorów szkół i wójta gminy Frysztak.
Rodzina Żona Ewa, dwie córki: Zuzanna i Wiktoria
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej

Bezpartyjny. Autor szklaku kajakowego rzeki Wisłok oraz szlaków pieszych i rowerowych. Organizator życia sportowego gminy Frysztak oraz imprez o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i charytatywnym.

Hobby Sport, turystyka, informatyka, dobra książka

 

Adam Bieryło
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek)

wyższe, lekarz medycyny- Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Chorób Płuc 

Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia

Od 2001 roku zatrudniony w SP ZOZ w Strzyżowie. Obecnie na stanowisku Kierownika Izby Przyjęć.

Rodzina żona Edyta, syn Patryk
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej

Bezpartyjny

Hobby Historia, turystyka, fotografia

 

Maria Chuchla - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Maria chuchla
Gmina (okręg wyborczy) Niebylec
Wykształcenie (kierunek) Wyższe – Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Rolniczy), Wydział Ogrodniczy
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Pracę zawodową rozpoczęła w 1979 r. jako instruktor Gminnej Służby Rolnej w Niebylcu. W 1982 r. podjęła pracę w ówczesnym Banku Spółdzielczym w Niebylcu, na stanowisku ds. kredytów. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Niebylcu.
Rodzina Mąż, dorosły syn
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjna, kandydująca z list Prawa i Sprawiedliwości, Radna powiatu strzyżowskiego od 2010 r., od trzech kadencji pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, Ławnik sądowy Sądu Rejonowego w Strzyżowie (przez dwie kadencje w latach 90-tych XX w.), Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej
Hobby Podróże, dobry film, ciekawa książka 

 

Józef Dzindzio
 
Gmina (okręg wyborczy) Niebylec
Wykształcenie (kierunek)  
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
 
Rodzina  
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
 
Hobby  

 

Tomasz Garncarski - Wicestarosta Strzyżowski
Adam Bieryło
Gmina (okręg wyborczy) Frysztak
Wykształcenie (kierunek) Wyższe mgr inż., Wydział Ekonomii, Akademia Rolnicza w Krakowie, Filia Rzeszów 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
- Referent w PZU Życie S.A. w latach 1993-1995, - Nauczyciel w Zespole Szkół w Strzyżowie w latach 1995-1997, - Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku w latach 1997-2001, - Sekretarz Gminy Frysztak w latach 2001-2019 
Rodzina żona Beata, córka Weronika, syn Paweł  
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, członek GMKS „Strzelec” Frysztak 
Hobby Sport, turystyka 

 

Stanisław Gierlak
 
Gmina (okręg wyborczy) Czudec
Wykształcenie (kierunek) Średnie. Technik mechanik. 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
W latach 1981-1999 prywatna działalność gospodarcza w zakresie transportu i mechaniki. Od 1999 r. do 2002 r. zastępca wójta gminy Czudec. W latach 2002-2018 wójt gminy Czudec. Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. 
Rodzina Żona Wiesława. Trzech synów: Paweł, Piotr, Wojciech. Trzech wnuków: Franciszek, Michał, Antoni 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny, Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. 
Hobby Piłka nożna, siatkówka, rower 

 

Robert Czesław Godek
 
Gmina (okręg wyborczy) Frysztak
Wykształcenie (kierunek) Doktor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych w dziedzinie filozofii i etyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, studiów III stopnia w zakresie filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Strzyżowie (1991 – 1998); obecnie nauczyciel języka polskiego i nauczyciel – bibliotekarz w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie (od 2018 r.). Starosta Strzyżowski I, II, III, IV i V kadencji; w latach 2005 – 2006 I Wicewojewoda Podkarpacki, przedstawiciel Powiatu Strzyżowskiego w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Związku Powiatów Polskich (do 2018 r.). Wieloletni I Wiceprezes Związku Powiatów Polskich, członek polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów Unii Europejskiej; w latach 2014 – 2018 reprezentował samorządy powiatowe Podkarpacia w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020, skutecznie zabiegając m.in. o przydzielenie środków z tego programu na modernizację wszystkich szpitali powiatowych w regionie. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Zasługi dla Ochrony Zabytków, honorowym Krzyżem Sybiraków. Jeden z głównych inicjatorów utworzenia powiatu strzyżowskiego w 1998 r. Jest inicjatorem i współautorem najważniejszych projektów samorządu powiatowego w Strzyżowie, w tym rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, zakupu nowoczesnego wyposażenia i aparatury medycznej dla tej jednostki - m.in. tomografu komputerowego, modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie poprzez przebudowę większości dróg powiatowych, budowę nowoczesnych mostów, poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodników w niemal wszystkich miejscowościach, modernizacji domów pomocy społecznej (Glinik Dolny, Babica, Pstrągowa Wola), zapewnienia siedziby dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie poprzez zakup pomieszczeń od banku PKO BP S.A. oraz firmy Orange, a także nowoczesnych i przyjaznych dla interesantów form działania administracji powiatowej, w szczególności z wykorzystaniem technologii informatycznych. Wspólnie z Wicestarostą Janem Stodolakiem jest pomysłodawcą rewitalizacji obiektów po dawnej cegielni w Dobrzechowie oraz utworzenia jednego z najnowocześniejszych w skali regionu i kraju Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w tym miejscu, z radnymi powiatowymi z gminy Wiśniowa zaś - w tym szczególnie z Piotrem Mycką - rewitalizacji zabytkowego zespołu ziemiańskiego w Wiśniowej i utworzenia Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w zmodernizowanych obiektach. Inicjator różnorodnych projektów środowiskowych i społecznych, w tym m.in. telefonizacji wsi, rozwoju sieci światłowodowej, nowoczesnych form kreowania oferty turystycznej na terenie powiatu, aktywizacji społeczności wiejskich, budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Św. Jana Pawła II w rodzinnej Stępinie, nowoczesnego boiska lekkoatletycznego „Orlik” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku, modernizacji przez Przedsiębiorstwo „Lasy Państwowe” zabytkowej kapliczki na górze Chełm, z wicestarostą Janem Stodolakiem, radnymi powiatowymi pod kierownictwem Przewodniczącego Marka Banasia i pracownikami Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zaś jednego z pierwszych na Podkarpaciu funduszu stypendialnego dla młodzieży, a także programu odnowy obiektów zabytkowych w naszym powiecie, programu stałego wzrostu wynagrodzeń pracowników w jednostkach powiatowych, w tym szczególnie pracowników najmniej zarabiających i in. Jest głównym autorem dokumentów strategicznych samorządu powiatowego w Strzyżowie, skutecznie zabiegał o największe inwestycje zewnętrzne na obszarze powiatu: budowę obwodnic na drogach wojewódzkich w Czudcu i Strzyżowie, przygotowanie akceptowalnego społecznie i zapewniającego maksymalnie korzystne oddziaływanie gospodarcze przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez obszar powiatu, z węzłem tej drogi w Babicy i Żarnowej, rozprowadzającym ruch drogowy w kierunku Niebylca i Strzyżowa, w czym szczególnie był wspierany przez Radę Powiatu kolejnych kadencji pod przewodnictwem Marka Jurzysty, a także włączenie naszego terenu w projekt budowanej wokół Rzeszowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, jak również przygotowanie na poziomie krajowym dla Gminy Wiśniowa możliwości finansowych w celu zagospodarowania zasobów wód geotermalnych w Wiśniowej, wcześniej zaś budowy nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, zakupu ambulansów i samochodów ratowniczych, wsparcia jednostek OSP i in. Na realizację wielu przedsięwzięć samorząd powiatowy pod jego kierownictwem pozyskał jedne z największych w skali regionu i kraju dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych. W trakcie sprawowania funkcji Starosty Strzyżowskiego wielokrotnie był laureatem najważniejszych nagród dla samorządowców na poziomie krajowym i regionalnym, w tym m.in.: Nagrody im. Grzegorza Palki, Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, tytułu Najpopularniejszy Starosta Społeczności Podkarpackiej, Starosta Dwudziestolecia i in. Samorząd powiatowy pod jego kierownictwem był wielokrotnie uznawany za jeden z najlepszych samorządów powiatowych w regionie i w kraju, co potwierdzały m.in. prestiżowe rankingi czasopisma samorządowego „Wspólnota” w kolejnych latach. 
Rodzina Mieszka w Stępinie; żona Beata; dzieci: Gabriela, Michał, Dawid, Karolina, Oliwia. 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Członek NSZZ „Solidarność (od 1991 r.), członek Prawa i Sprawiedliwości (od 2005 r.). Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Lechu Kaczyńskim. W latach 1997 - 1999 członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, w latach 2014 – 2018 członek Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Rzeszowie oraz Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Inicjator m.in. upamiętnienia na cmentarzu św. Michała w Strzyżowie mieszkańców powiatu strzyżowskiego zamordowanych podczas zbrodni katyńskiej, budowy pomnika generała Kazimierza Pułaskiego w Strzyżowie w związku z 250. rocznicą Konfederacji Barskiej, obchodów stulecia niepodległości Polski w 2018 r. w powiecie strzyżowskim, ufundowania z tej okazji sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie i wydania albumu „Miejscowości powiatu strzyżowskiego”, inicjator wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w powiecie Michała w Strzyżowie mieszkańców powiatu strzyżowskiego zamordowanych podczas zbrodni katyńskiej, budowy pomnika generała Kazimierza Pułaskiego w Strzyżowie w związku z 250. rocznicą Konfederacji Barskiej, obchodów stulecia niepodległości Polski w 2018 r. w powiecie strzyżowskim, ufundowania z tej okazji sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie i wydania albumu „Miejscowości powiatu strzyżowskiego”, inicjator wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w powiecie strzyżowskim w październiku 2018 r. i in. 
Hobby Filozofia, sport, muzyka klasyczna, nowe technologie 

 

Piotr Myćka
 
Gmina (okręg wyborczy) Wiśniowa
Wykształcenie (kierunek)  
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
 
Rodzina  
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
 
Hobby  

 

Tadeusz Niemiec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek) Wyższe - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - Wydział Prawa i Administracji
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia

Pracuję nieprzerwanie od dnia 1 sierpnia 1980 roku do chwili obecnej:
- do 1992 roku w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
- do 1994 roku w Gminnym Zespole Gospodarczym w Strzyżowie
- od 1994 roku w Gminnym Zespole Gospodarczym Spółka z o.o. w Strzyżowie

W 1991 roku uzyskałem uprawnienie zawodowe nr 10556, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii.
Od 23 lat pełnię funkcję biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii.
Posiadam uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Skarbu Państwa umożliwiające pełnienie funkcji publicznych (rad nadzorczych) w organach samorządowych i państwowych.

Rodzina

Żona Bożena Niemiec - pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzyżowie

Dzieci: syn Krzysztof Niemiec - żonaty - pracuje jako programista,  synowa jest adwokatem, mają syna Antosia

córka Aleksandra Błaszczyk - mężatka - czasowo mieszka i pracuje z mężem w Danii, mają córkę Oliwię

Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej

Jestem bezpartyjny, od ponad 20 lat działam w następujących organizacjach: Rada Parafialna w Wysokiej Strzyżowskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Klub Sportowy „Granit" Wysoka Strzyżowska. Od ponad 10 lat działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Strzyżowskiej, jestem członkiem PTTK Rzeszów. W ostatnich 3 kadencjach pełniłem funkcję radnego Rady Powiatu Strzyżowskiego.

Rada Parafialna - udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnych, projektowych itp. służących prowadzeniu inwestycji w kościołach i obiektach kościelnych w Wysokiej Strzyżowskiej i Oparówce
Stowarzyszenie Geodetów Polskich - udział w podniesieniu rangi zawodu w regionie, zapewnienie pracy na miejscowym i sąsiednich rynkach

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - współorganizowanie i wspieranie imprez charytatywnych, wycieczek, spotkań dyskusyjnych itp.
Klub Sportowy „Granit" -  organizacja działalności zespołu, pomoc w budowie infrastruktury sportowej, sponsoring
Ponadto przez wiele lat działałem w Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, pomagając w rozbudowie obiektów szkolnych i w pozyskiwaniu dla szkoły dodatkowych środków.

Hobby Czynny odpoczynek - zbieranie i przetwarzanie grzybów oraz owoców leśnych, chodzenie po górach, zwiedzanie zabytków, czynne uprawianie sportu (piłka nożna, siatkówka), polityka, astronomia. Żałuję, że dzień nie ma więcej godzin.

 

Małgorzata Pryć
 
Gmina (okręg wyborczy) Niebylec
Wykształcenie (kierunek) Uniwersytet Warszawski - wyższe mgr biologii, podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania. 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Od 1979 r. nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej w Warszawie, od 1980 nauczyciel biologii, chemii, fizyki w Gwoźnicy Górnej, od 1984 dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, a od 1998 do 2013 Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej. Obecnie na emeryturze. 
Rodzina Trójka dorosłych dzieci, trzech wnuków 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjna 
Hobby Literatura, turystyka 

 

Dawid Rusyn
Dawid Rusyn
Gmina (okręg wyborczy) Wiśniowa
Wykształcenie (kierunek) Wyższe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Od 2008 r. pracuje w Pogotowiu Ratunkowym w Strzyżowie jako ratownik medyczny. 
Rodzina Żona Paulina, dwie córeczki: Hanna, Ewa 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny, Strażak ochotnik OSP Jazowa, Współpracuje z Akademia Piłkarską Aktiv Pro i z klubem piłkarskim Wisłok Wiśniowa. 
Hobby Sport, turystyka 

 

Małgorzata Skalska-Nieroda - Przewodnicząca Rady Powiatu
Gmina (okręg wyborczy) Czudec
Wykształcenie (kierunek) Wyższe, zarządzanie oświatą, edukacja, rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nauczanie wczesnoszkolne. 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel dyplomowany. Od 2005 r dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czudcu 
Rodzina Mężatka, dwoje dzieci 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjna, Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Hobby Florystyka, książka 

 

Jan Stodolak
Jan Stodolak
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek) Wyższe, mgr polonistyki 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel, wizytator, wicestarosta strzyżowski. - Medal Komisji Edukacji Narodowej, - Srebrny Krzyż Zasługi, - Złoty Medal za Długoletnia Służbę. XX-letni udział w działalności na rzecz rozwoju Powiatu Strzyżowskiego.  
Rodzina Żona, dwóch synów 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny. Udział w działalności Akcji Katolickiej i aktywne wspieranie organizacji i stowarzyszeń. 
Hobby Sadzenie drzew, zbieranie starych przedmiotów  

 

Piotr Szopa
 
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek) Wyższe. Historia – Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo – Wydział Prawa UR. Doktorat – Wydział Socjologiczno-Historyczny UR.  
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Od 2005 r. pracuje w IPN Oddział Rzeszów. Od 2006 r. koordynator działań Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa. Od 2018 r. Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  
Rodzina Żona Justyna. Dzieci: syn Michał, córka Lena  
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Nie należy do partii politycznej. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Członek Towarzystwa Przyjaciół Godowej. Promuje lokalną tradycję i hist 
Hobby Historia, architektura rezydencjonalna. 

 

Marek Szorc
Marek Szorc
Gmina (okręg wyborczy) Czudec
Wykształcenie (kierunek) Wyższe, plastyczne 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel, emeryt 
Rodzina Żona, dziecko 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny, kandydujący z list Prawa i Sprawiedliwości 
Hobby Rysunek, grafika, malarstwo 

 

Grzegorz Tomaszewski
 
Gmina (okręg wyborczy) Wiśniowa
Wykształcenie (kierunek)  
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
 
Rodzina  
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
 
Hobby  

 

Marta Utnicka
 
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek)  
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
 
Rodzina  
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
 
Hobby  

 

Marian Złotek
 
Gmina (okręg wyborczy) Czudec
Wykształcenie (kierunek) Mgr historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel historii i WOS. Prawie 40 lat pracy zawodowej. Uczył w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Czudcu, okresowo w Szkole Podstawowej w Pstrągowej, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Zespole Szkół w Czudcu. Wyróżniony wieloma nagrodami kuratora oświaty, wójta gminy i dyrektora szkoły. Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego. 
Rodzina Żona Cecylia, dwóch żonatych synów, czworo wnuków 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Od 1997 r. do 2002 r. w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, później w Polskim Stronnictwie Ludowym. Od 2002 r. bezpartyjny. Radny rady Gminy w Czudcu. Od 2002 r. radny Rady Powiatu w Strzyżowie przez cztery kadencje. Obecnie radny Rady Powiatu Strzyżowskiego. 
Hobby Historia regionalna. Jest autorem i współautorem wielu książek o historii kilku szkół, monografii Pstrągowej (trzy wydania), parafii Czudec i wielu artykułów w lokalnych wydawnictwach. Hobby to piłka nożna (kibic Stali Rzeszów, Stali Mielec i Resovii, Diamentu Pstrągowa i Czarnych Czudec).  

 

Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski
Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski
Gmina (okręg wyborczy) Gmina i miasto Strzyżów
Wykształcenie (kierunek) Wyższe magisterskie – Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Dyrektor STW O/Strzyżów, Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie, Radny dwóch kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie w latach 1994-2001, Członek Zarządu Gminy i Miasta Strzyżów w latach 1998-2001, Radny Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2010-2014 i 2014-2018, Obecnie Starosta Strzyżowski.  
Rodzina Żona Maria, córka Katarzyna, synowie Grzegorz i Maciej 
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Bezpartyjny, Członek Stowarzyszenia „ TAK ŻYCIU”, Członek wspierający OSP w Żyznowie, Członek Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego, Srebrny krzyż za działalność społeczno-charytatywną, Menedżer roku 2016 branży wodociągowo-kanalizacyjnej w konkursie ogólnokrajowym. 
Hobby Fantastyka naukowa, sporty rekreacyjne (narty, żeglarstwo, rower)