Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiatowe Forum Gospodarcze

wydrukuj

Powiatowe Forum Gospodarcze
ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
Prezes Powiatowego Forum Gospodarczego: mgr Marian Papuga

Celem Powiatowego Forum Gospodarczego jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie małego i średniego biznesu reprezentowanego przez członków Forum, tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi biznesu, współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, popieranie przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu. Forum kultywuje tradycje rzemiosła, zajmuje się inicjowaniem i krzewieniem postępu technicznego, uczy zasad gospodarności, uczciwości i przestrzegania zasad współżycia społecznego przedsiębiorców. Głównym działaniem Powiatowego Forum Gospodarczego jest realizowane od lutego 2003 r. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP) w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów
tel./fax (017) 2762400
e-mail: cwpstrzyzow@op.pl

Celem działania CWP jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich. Powyższe cele realizowane są m. in. poprzez dostarczanie specjalistycznych bezpłatnych usług szkoleniowo - doradczych z zakresu działalności gospodarczej dla osób zaczynających jak i prowadzących działalność gospodarczą (do roku czasu) z terenu powiatu i nie tylko. Odbiorcami usług CWP są: 

- osoby młode (16-24 lata), osoby o niskim statusie ekonomicznym (tj. osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę wynosi mniej niż 1/3 przeciętnego wynagrodzenia), osoby zagrożone ubóstwem, potrzebujące pomocy w celu powiększenia swych umiejętności zawodowych, znalezienia zatrudnienia i/lub założenia własnego przedsiębiorstwa, 

- osoby, które w momencie zakwalifikowania do programu posiadają miejsce zameldowania w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 15 tysięcy mieszkańców i które nie są emerytami, albo nie nabyły prawa do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, przy czym osoby te są bezrobotne, znajdują się w okresie wypowiedzenia do 90 dni i/lub których jedynym Źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 3 hektarów przeliczeniowych.

Zakres usług oferowanych przez CWP jest następujący: 

- proste usługi doradcze i informacyjne, związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, 

- udzielanie informacji o dostępnych na rynku ofertach finansowania zewnętrznego. Informacje te dotyczą głównie oferty banków skierowanej do sektora MSP (warunki udzielania kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaj zabezpieczenia itp.) oraz innych instytucji finansowych - firm leasingowych, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych. Pomoc w uzyskaniu mikropożyczek, 

- udzielanie informacji na temat projektów pomocowych MSP realizowanych w ramach polityki Rządu wobec MSP oraz programów Phare, Sapard. 

Udział w szkoleniach i zajęciach warsztatowych przygotowujących do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej:

- podstawy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej,
podstawy rachunkowości, prawa pracy, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
zarządzanie podmiotem gospodarczym,
- promocja i reklama.

Aktywne poszukiwania pracy:
- autoprezentacja - moje mocne i słabe strony,
komunikacja interpersonalna,
sporządzanie dokumentów potrzebnych podczas poszukiwania pracy.
 

Wszelkie usługi dla beneficjentów są bezpłatne.