Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Pomoc dla niepełnosprawnych

wydrukuj

Powiat Strzyżowski realizuje wiele zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykonywane są one przez stacjonarne jednostki pomocy społecznej oferujące usługi opiekuńcze i edukacyjne oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie działające z upoważnienia Starosty Strzyżowskiego. W domach pomocy społecznej w Babicy z filią w Pstrągowej Woli i w Gliniku Dolnym przebywają pensjonariusze z wielu powiatów Podkarpacia i innych regionów, dzieci i młodzież niepełnosprawna kształci się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych we Frysztaku i Strzyżowie a osoby dorosłe korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance. Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie a rehabilitację zawodową Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie. Orzekanie o niepełnosprawności prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
38-100 Strzyżów
ul. Parkowa 4
Dyrektor: mgr Barbara Szczygielska


tel./fax: (0-17) 276-50-34
dyrektor: (0-17) 276-10-09


e-mail: pcpr@strzyzow.un.pl; pstrzyz@rzeszow.uw.gov.pl


serwis internetowy: www.pcprstrzyzow.plGodziny pracy PCPR w Strzyżowie: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w oparciu o następujące akty prawne:

-          Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej;

-          Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej;

-          Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.);

-          Uchwałę Nr V/34/99 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.


Celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Starosta Strzyżowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Centrum Pomocy Rodzinie koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.


Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat oraz z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, które wynikają z rozpoznanych potrzeb.


Centrum Pomocy Rodzinie tworzy i wdraża programy osłonowe wobec dzieci, rodzin i osób niepełnosprawnych, realizując zadania własne Powiatu oraz w zakresie administracji rządowej.


I. Zadania własne Powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to;

1.      Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2.      Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów.

3.      Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i placówki socjalizacyjne, domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

4.      Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia;

-          młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

-          osobom, które otrzymały status uchodźcy,

-          osobom po zwolnieniu z zakładu karnego.

5.      Umieszczanie w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu strzyżowskiego osób skierowanych przez właściwą miejscowo Gminę.

6.      Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


II. Centrum Pomocy Rodzinie ponadto realizuje inne zadania, do których należą;

1.      Poradnictwo specjalistyczne.

2.      Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

3.      Działania interwencyjne wobec osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

4.      Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

5.      Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

6.      Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

7.      Sporządzanie sprawozdawczości, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.


III. Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie to:

1.      Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów integracji wobec uchodźców oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2.      Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

3.      Prowadzenie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


IV. Zadania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym;

1.      Opracowywanie i wdrażanie programów działań wobec osób niepełnosprawnych w zakresie;

-        rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

-        rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

-        przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

2.      Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

3.      Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa.

4.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.

5.      Dofinansowanie osobom indywidualnym uczestnictwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

6.      Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

7.      Realizacja zadań wynikających z programów celowych PFRON na podstawie odrębnych przepisów.


1. Rehabilitacja społeczna.

1.        Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie prawni dzieci i osób dorosłych ubezwłasnowolnionych mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na:

-        zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

-        likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

-        uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

Wnioski w w/w. zakresie można składać w każdym czasie w ciągu całego roku. Realizacja wniosków ma miejsce w danym roku kalendarzowym bez możliwości ich przeniesienia na rok następny.  

2.        Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

-          sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,

-          zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.


Wnioski w w/w. zakresie należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Realizacja wniosków następuje w roku następnym po otrzymaniu środków na ten cel oraz pozytywnej opinii Komisji powołanej przez Starostę.


Wnioski o których mowa w pkt 1 i 2 należy składać w siedzibie PCPR wraz z kompletem wymagalnych dokumentów. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.


Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych objęte są sprzęty, urządzenia, materiały budowlane lub czynności zawarte w katalogach rzeczowych wprowadzonych Zarządzeniem Starosty Strzyżowskiego Nr 25/2010 z dnia 11.03.2010 r.


Od 2003 r. PCPR realizuje program celowy PFRON w zakresie wyrównywania różnic między regionami, który obejmuje w 2010 r. następujące obszary:

1.      Obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

2.      Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

3.      Obszar D - likwidacja barier transportowych.

4.      Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Wnioski dotyczące dofinansowania projektów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami należy składać w siedzibie PCPR.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zgodnie podpisaną umową ramową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przystąpiło w dniu 1 czerwca 2008 r. do realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim (okres obowiązywania umowy 2008 - 2013).   Projekt realizowany  jest corocznie  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.