Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

DOFINANSOWANIE 736 357,39 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU DLA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 6 517 802,54 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.

W zakres całego projektu wchodzi m.in.:
• Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz;
• Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;
• Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług;
• Wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
• Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiatach;
• Tworzenie i aktualizacja powiatowych baz GESUT;
• Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiatach;
• Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
• Wdrożenie systemów geodezyjnych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie i 22 partnerów - 18 powiatów (w tym Powiat Strzyżowski) i 4 miasta na prawach powiatu.

Wartość ogółem: 180 861 148,24 zł

Wydatki kwalifikowane: 176 958 357,15 zł

Wkład UE (EFRR): 150 414 601,97 zł

Wkład Budżetu Państwa: 18 707 043,85 zł

Harmonogram finansowy Partnera - Powiatu Strzyżowskiego przewiduje wartość projektu odpowiadającą części realizowanej na rzecz Powiatu w kwocie 6 517 802,54 zł, w tym:

-     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 496 845,16 zł

-     Budżet Państwa (dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE): 736 357,39 zł

-     Wkład własny Partnera – Powiatu Strzyżowskiego: 284 599,99 zł.

Zakres rzeczowy projektu PSIP dla Powiatu Strzyżowskiego obejmuje następujące zadania:

realizowane przez Powiat

- prace geodezyjne: Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie gmin Strzyżów, Czudec i Niebylec, cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych - obejmująca swym zasięgiem cały powiat.

-           pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad częścią geodezyjną,

oraz realizowane na rzecz Powiatu Strzyżowskiego przez Lidera projektu (Województwo Podkarpackie):

- budowa portalu regionalnego,

- dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania dla Powiatu Strzyżowskiego

- promocja projektu.

Okres realizacji projektu w części dotyczącej Powiatu Strzyżowskiego:

- działania promocyjne rok 2018,

- właściwa realizacja zakresu rzeczowego lata 2020 – 2022.

https://www.strzyzowski.pl/uploads/aktualno%C5%9Bci/gospodarka%20i%20rolnictwo/2021/fepr-pl-podk-ueefsi.jpg

Więcej informacji o projekcie dostępne pod adresem:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/si/projekty-w-realizacji/projekt-psip

Inf. Wydział IP Starostwa w Strzyżowie, opr. W. Plezia