Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

wydrukuj

Znalezione obrazy dla zapytania: powiat strzyżowski Starostwo Powiatowe

w Strzyżowie

Wydział Komunikacji, Dróg

i Transportu

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Załączniki:

- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub oświadczenie osoby uprawnionej
na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
,

- Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania (umowa).

- Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,

- Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym tj. w wysokości 50 000 euro.

Wymóg posiadania sytuacji można potwierdzić:

a) rocznym sprawozdaniem finansowym,

b) dokumentami potwierdzającymi:

- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

- posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
- własność nieruchomości.
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 50.000 euro. Stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena jest dokonywana.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek o zmianę licencji z uwagi na zmiany: siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy

Załączniki:

- Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Załączniki:

- w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelnośćdotychczasowa licencja,

- w przypadku kradzieżykserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego ten fakt  (np. zaświadczenie wydane przez policję o zgłoszeniu kradzieży).

- w przypadku zagubienia – oświadczenie przedsiębiorcy wyjaśniające okoliczności zagubienia.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Załączniki:

- Wykaz pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych zawierający następujące informacje: markę i typ pojazdu, rodzaj i przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, kraj rejestracji, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem wraz z kopią dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi  spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,  którymi  transport drogowy ma być wykonywany,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek w sprawie wygaszenia licencji (zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia)

Załączniki:

- wydana licencja

 

Opłaty administracyjne

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

800 zł

- od 15 do 30 lat

900 zł

- od 30 do 50 lat

1 000 zł

Za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

80 zł

- od 15 do 30 lat

90 zł

- od 30 do 50 lat

100 zł

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

80 zł

- od 15 do 30 lat

90 zł

- od 30 do 50 lat

100 zł

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

200 zł

- od 15 do 30 lat

225 zł

- od 30 do 50 lat

250 zł

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są: mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka.

 17 zł

Opłaty można dokonać w kasie urzędu przy ul. Przecławczyka 15 w godzinach pracy kasy urzędu tj.:

- w poniedziałek                800 - 1515.

- od wtorku do piątku        730 - 1445.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w spawie  licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy można złożyć:

- w wersji papierowej do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15.

- w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wraz z załącznikami. W przypadku gdy przesyłany elektronicznie dokument jest kserokopią oryginału, wówczas należy ksero poświadczyć za zgodność z oryginałem, a następnie załączyć elektronicznie do wniosku.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki  w przypadku, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Strzyżowskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463).

Uwagi

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia. 

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2765-000 wew.54