Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

wydrukuj

Znalezione obrazy dla zapytania: powiat strzyżowski Starostwo Powiatowe

w Strzyżowie

Wydział Komunikacji, Dróg

i Transportu

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

 1. Wniosek o udzielenie licencji i wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Załączniki:

- Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym tj.:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

- Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4,

- Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

- Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek o zmianę licencji i wypisu/(-ów) z licencji z uwagi na zmiany: siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy

Załączniki:

- Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Załączniki:

- Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowego wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji i wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Załączniki:

- w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji i/lub wypisu/(-ów) z licencji w stopniu powodującym jej nieczytelnośćdotychczasowa licencja i/lub wypis/(-y) z licencji,

- w przypadku kradzieżykserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego ten fakt  (np. zaświadczenie wydane przez policję o zgłoszeniu kradzieży).

- w przypadku zagubienia – oświadczenie przedsiębiorcy wyjaśniające okoliczności zagubienia.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu/(-ów) z licencji,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym:

Załączniki:

- Wykaz pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych zawierający następujące informacje: markę i typ pojazdu, rodzaj i przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem wraz z kopią dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi  spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,  którymi  transport drogowy ma być wykonywany,

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 1. Wniosek w sprawie wygaszenia licencji  (zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia)

Załączniki:

- wydana licencja wraz z wypisami

 

Opłaty administracyjne

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

320,00 zł

- od 15 do 30 lat

380,00 zł

- od 30 do 50 lat

450,00 zł

Za wydanie wypisu z  licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku  pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

35,20 zł

- od 15 do 30 lat

41,80 zł

- od 30 do 50 lat

49,50 zł

Za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

32,00 zł

- od 15 do 30 lat

38,00 zł

- od 30 do 50 lat

45,00 zł

Za zmianę wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

16,00 zł

- od 15 do 30 lat

19,00 zł

- od 30 do 50 lat

22,50 zł

Za wydanie dodatkowego wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym:

- od 5 do 15 lat

35,20 zł

- od 15 do 30 lat

41,80 zł

- od 30 do 50 lat

49,50 zł

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

32,00 zł

- od 15 do 30 lat

38,00 zł

- od 30 do 50 lat

45,00 zł

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości:

- od 5 do 15 lat

80,00 zł

- od 15 do 30 lat

95,00 zł

- od 30 do 50 lat

112,50 zł

Za wydanie wtórnika wypisu/(-ów) na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pobiera się opłatę za każdy wypis w wysokości:

- od 5 do 15 lat

3,20 zł

- od 15 do 30 lat

3,80 zł

- od 30 do 50 lat

4,50 zł

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są: mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka.

 17,00 zł

Opłaty można dokonać w kasie urzędu przy ul. Przecławczyka 15 w godzinach pracy kasy urzędu tj.:

- w poniedziałek                800 - 1515.

- od wtorku do piątku        730 - 1445.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w spawie  licencji i wypisu/(-ów) z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym można złożyć:

- w wersji papierowej do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15.

- w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wraz z załącznikami. W przypadku gdy przesyłany elektronicznie dokument jest kserokopią oryginału, wówczas należy ksero poświadczyć za zgodność z oryginałem, a następnie załączyć elektronicznie do wniosku.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki  w przypadku, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Strzyżowskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463).

Uwagi

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia. 

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2765-000 wew.54