Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

wydrukuj

Wydział ZUDP prowadzi zadania związane z obsługą narad koordynacyjnych oraz z zakresu geodezji i kartografii dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 

Do zadań Wydziału w zakresie obsługi narad koordynacyjnych należą:

1. Przyjmowanie i rejestracja wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz
z wyceną,

2. Wstępna ocena kompletności wnioski i dokumentacji oraz przygotowanie sprawy na posiedzenie Zespołu narad koordynacyjnych,

3. Konsultacje z projektantami, zainteresowanymi stronami, jednostkami branżowymi, udzielanie informacji i udział w posiedzeniach Zespołu narad koordynacyjnych,

4. Sporządzanie i wydawanie protokołów dotyczących uzgadnianych projektów,

5. Obsługa programów komputerowych związanych z informatyczną obsługą Zespołu narad koordynacyjnych,

6. Prowadzenie analogowej, cyfrowej mapy koordynacyjnej,

7. Udostępnienie materiałów z zasobu uzgodnionych projektów oraz uwierzytelnianie tych materiałów przez opatrzenie ich stosowną klauzulą,

8. Przyjęcie matrycy mapy do celów projektowych z wnioskiem o naniesienie na matrycę uzgodnionych projektów.

 

Do zadań Wydziału z zakresu geodezji i kartografii dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów należą:

1. Przyjmowanie i rejestracja wniosków o zmianę sposobu użytkowania,

2. Przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących gleboznawczej klasyfikacji Gruntów,

3. Ocena kompletności wniosków oraz przygotowanie materiałów do sprawy,

4. Kontrola Terenowa przedmiotu wniosku,

5. Sporządzanie z urzędu decyzji klasyfikacyjnych na działki zalesione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

6. Sporządzanie decyzji klasyfikacyjnych o zmianie sposobu dotychczasowego użytkowania (na wniosek strony),

7. Gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prowadzenie postępowania o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

8. Informowanie klientów, udzielanie wyjaśnień o sposobie załatwienia spraw.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o dokonanie zmian w działce z użytku rolnego na leśny

Wniosek o dokonanie zmiany użytku w działce 

Wniosek o uzgodnienie

Wniosek na naradę koordynacyjną

Opłata skarbowa

Wniosek o naniesienie projektów na mapę do celów projektowych

 

Osoby:

Kierownik Wydziału
Stanisław Rokosz

pokój 213
tel. 17 276 50 00 wew. 52
e-mail: stanislaw.rokosz@strzyzowski.pl
 

Podinspektor Wydziału
Rafał Kawa
pokój 213

tel. 17 276 50 00 wew. 52